Regulamin Cmentarza Parafialnego w Uboczu


1. Cmentarz Parafialny jest miejscem poświęconym, świadectwem wiary w życie wieczne i wyrazem szacunku dla zmarłych. Należy na nim zachować ciszę, powagę i porządek.

2. Właścicielem Cmentarza Parafialnego jest Parafia Matki Boskiej Ostrobramskiej w Rząsinach. Administratorem Cmentarza jest Proboszcz Parafii, który zarządza nim samodzielnie lub przez wyznaczonego pełnomocnika.

3. Sprawy dotyczące Cmentarza Parafialnego załatwiane są w Kancelarii Parafialnej w godzinach urzędowania, zaś dotyczące pogrzebu w po umówieniu telefonicznym. Godziny urzędowania zamieszczone są przy wejściu na plebanię i na stronie internetowej.

4. Należy uzyskać zgodę Administratora na wszelkie prace prowadzone na Cmentarzu,  w szczególności na ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika, likwidację grobu, wykonanie betonowych podestów przy grobie, stawianie ławek, sadzenie drzew, czy krzewów.

5. Przed rozpoczęciem prac budowy nowego pomnika – nagrobka, należy fakt ten zgłosić u Administratora. Kamieniarz, wykonujący pracę na Cmentarzu, musi posiadać zgodę Administratora na jej wykonanie oraz ma obowiązek bezwzględnego utrzymania porządku.

6. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy niezapobieżenie szkodzie powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje.

7. Ofiary za korzystanie z Cmentarza Parafialnego zgodne są z tabelą – Załącznik nr 1 do Regulaminu Cmentarza Parafialnego w Uboczu.

8. Grób może ulec likwidacji, gdy upłynęło 20 lat od ostatniego pochowania i nie uiszczono należności przedłużającej użytkowanie grobu (Art. 7 Ustawy o Cmentarzach i chowaniu zmarłych).

9. Dysponent grobu (osoba, która uiściła należność za miejsce grobowe) jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.

10. Odpady oraz śmieci (tylko cmentarne!) powinny być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.

11. Zakazuje się:

- wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Administratora,

- wprowadzania zwierząt,

- zanieczyszczania cmentarza,

- spożywania napojów alkoholowych,

- palenia tytoniu,

- przebywania dzieci bez opiekunów.

12. Administrator Cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach, powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży, aktów wandalizmu, innych zdarzeń losowych oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie kosztownych nagrobków.

13. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o Cmentarzach i chowaniu zmarłych.

14. Regulamin powyższy obowiązuje od 1 stycznia 2015r.

Zarząd Cmentarza
Sekcja Gospodarcza Rady Parafialnej z Ubocza
Proboszcz Parafii